MACODEF Logo

Stichting Maragoli Community Development, kort MACODEF

RISN 818351585

Contactgegevens

Berkelstraat 38
1316 SN Almere
Nederland
036-5365060

Bestuurssamenstelling

Jan Cornelis den Bakker, Voorzitter

Wade Powell, Secretaris

Martha Christyn Magee, Vice voorzitter

Beleidsplan

De stichting bestaat tien jaar in 2017. De Nederlandse stichting werk samen met de stichting in de Verenigde Staten en de geregistreerde NGO in Kenia. De eerste tien jaar stonden in het teken van het opbouwen van de stichting en de activiteiten voor ontwikkeling van de Maragoli gemeenschap op verschillende gebieden (zie onder) met financiering uit de donorlanden: de VS en Nederland en met locale bijdrage in natura en arbeid.  De komende vijf jaar ligt de nadruk op het diversificeren van de inkomsten voor de projecten en op economische duurzaamheid van projecten. De speerpunten van het beleid voor de komende jaren is:

  • het opbouwen van een gemeenschapshuis met verschillende doeleinden, waaronder inkomstengenererende projecten.
  • het verkrijgen van overheids financiering voor het Vigetze gezondheidscentrum;
  • Het opzetten van energieopwekking
  • Het continueren van het schoollunchprogramma, zonder financiële steun van buiten
  • Het continueren van het investment fonds voor kleine ondernmingen

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn vrijwilligers en zijn onbezoldigd. Ze dragen financieel bij aan de stichting door donaties.  

Doelstelling

De stichting stelt zich ten doel het (doen) verlenen van steun aan de inwoners van Maragoli, West Kenia, te behoeve van verbetering van hun levensstandaard en omstandigheden door middel van het, vanuit nationale en internationale bronnen, opzetten van duurzame ontwikkelingsprojecten, waaraan door de inwoners zelf wordt meegewerkt en welke zij eveneens zelf kunnen uitvoeren.

De stichting tracht haar (onder meer) te bereiken door het (doen) ontwikkelen van kleinschalige, duurzame projecten op het gebied van onderwijs, gezondheidszorg, milieu, landbouw en lokale ondernemingen, ten behoeve van het verbeteren van het dagelijks leven van de leden van de gemeenschappen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

Verslag uitgeoefende werkzaamheden

In 2017 zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:

  • Start van het Vigetze gezondheidscentrum
  • (gedeeltelijke) bouw van het gemeenschapscentrum (fundatie)
  •  Uitvoeren van het schoollunchprogramma voor twee basisscholen
  • Maatschappelijke hulpverlening(voor meer zie  de website www.Maragoli.org)

In 2017 zijn er geen giften binnengekomen en zijn er slechts kosten van de bankrekening in mindering op het vermogen gebracht. In 2018 zullen er wel uitgaven zijn aan de doelstelling.

Financiële verantwoording 2017

Inkosten
 2017
Uitgaven
2017
Balans 1 januari 2017      € 919 
Giften


  
  
 Uitgaven bankkosten € 81
 Balance 31 December € 838